Ochrana osobních údajů

Zvolte si typ nemovitosti

Ochrana osobních údajů

Prohlášení realitní kanceláře Západoreal, s.r.o. o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů

Společnost Západoreal, s.r.o., IČ: 28033094, se sídlem alej Svobody 881/56, 323 00 PLZEŇ, dále jen „společnost“ si je vědoma významu ochrany osobních údajů pro soukromí osob a přijala proto Pravidla ochrany osobních údajů a prohlašuje a zavazuje se splňovat Nařízení EU 2016/679 dále jen nařízení GDPR, Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 v aktuálním znění a reagovat na další legislativu v této oblasti.

Pro plnění nařízení má společnost Západoreal, s.r.o. vytvořenou funkci – správce a zpracovatel údajů.

Rozsah osobních údajů zpracováváme pouze takové informace, které jsou nezbytně nutné pro poskytování služeb v oblasti prodeje nemovitostí, nabídky financování nemovitostí, odesílání odpovědí z kontaktního formuláře atd.

Veškeré osobní údaje si ponecháváme po dobu nezbytně nutnou do ukončení obchodního případu, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo pokud nebude v konkrétních případech uvedeno jinak.

Zabezpečení a ochrana údajů

Osobní údaje a data uchováváme v tištěné a elektronické podobě. Společnost přijala taková opatření, aby nemohlo docházet k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje podléhají utajení a povinnosti mlčenlivosti.

K osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci firmy a spolupracující subjekty – zpracovatelé (právní kancelář), pro zajištění konkrétní služby, kterou nedokážeme zajistit vlastními silami.

Prohlašujeme, že nemáme v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva která mají naši klienti v souvislosti s ochranou osobních údajů:

Právo na přístup a informace

 • můžete požádat o informace o tom, jaké osobní údaje Společnost zpracovává, odkud tyto údaje získala a za jakým účelem. Pokud jsou osobní údaje předávány třetím osobám, bude vám rovněž poskytnuta totožnost příjemce nebo kategorie příjemců.

  Právo na opravu a doplnění

 • pokud by byly vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, můžete požádat o jejich opravu nebo doplnění. Společnost v takovém případě provede opravu osobních údajů a informuje též třetí strany, kterým osobní údaje poskytla.

  Právo na výmaz

 • Máte právo požádat o vymazání vašich údajů, jestliže chybí nebo pominul právní základ pro zpracování osobních údajů.

  Výmaz bude v případě listinných dokumentů proveden fyzickým zničením (např. skartací) dokumentu nebo anonymizací osobních údajů v dokumentu. V případě, že je osobní údaj veden v elektronické podobě, bude proveden jeho výmaz z datového úložiště tak, aby nebyla možná jeho obnova.

  Právo vznést námitku

 • Máte právo vznést námitky proti zpracování jeho osobních údajů.

  V případě uplatnění námitky Společnost pozastaví zpracování osobních údajů do doby rozhodnutí o námitce. Společnost zpracování osobních údajů nezastaví pokud:

 • může prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami jednotlivce;
 • zpracování je určeno k vytvoření, výkonu nebo obraně právních nároků.

  Právo na omezení zpracování

  máte právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů,
 • subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely
 • zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Právo na přenositelnost

  V případech osobních údajů, které poskytl Společnosti subjekt údajů na základě souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy a jejichž zpracování je prováděno automatizovanými prostředky, má subjekt údajů právo na poskytnutí osobních údajů, které se ho týkají v běžném elektronickém formátu.

  Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018